Αυτά είναι τα νέα πακέτα στήριξης των εργαζομένων από το Υπ.Εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τα νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων ενόψει του νέου lockdown.

1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Ιανουάριος 2021

Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι:

i. νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. (μέχρι 9 εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

ii. νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό. (μέχρι 9 εργαζόμενοι). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων : Κάλυψη στο 100%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

iii.  Οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και  δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021. (πέραν των 9 εργαζομένων). Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: Κάλυψη στο 97%. Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

• Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

2.    Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

• Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.

Μείωση Κύκλου Εργασιών

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% – 40%
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 45% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% – 65%
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων:65% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% – 80%

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων:75% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων: 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης: 60%

Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι.

Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

3.  Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε Επαρχία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Ποσοστό Μείωσης Κύκλου Εργασιών / Ποσοστό Πληρότητας

πέραν του 40% μείωση του κύκλου εργασιών για την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους για επιχειρήσεις που ήταν δραστηριοποιημένες ή

πληρότητα μικρότερη από 60% για επιχειρήσεις που δεν ήταν δραστηριοποιημένες κατά την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους

Το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών / το ποσοστό πληρότητας θα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την υπό αναφορά περίοδο (μηνιαία).

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριο-ποιηθούν

90%

Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων

για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριο-ποιηθούν

97%

Ποσοστό Μισθολογικής Επιδότησης

60%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2,8% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια θα θεωρούνται επαναδραστηριοποιημένες.

Ως Μη Επαναδραστηριοποιημένες Επιχειρήσεις θα θεωρούνται και οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνήθεις εργασίες στο αντικείμενο των υπό αναφορά επιχειρήσεων.

Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.

Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

4.    Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή ξεχωριστός Αριθμός Μητρώου Εργοδότη):

1. της οποίας η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή
2. ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Ποσοστό Μείωσης Κύκλου Εργασιών
Δύνανται να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο:
(α)      Όσες επιχειρήσεις δεν θα δραστηριοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021 (Έντυπο ΕΕΑ11),
Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης
μέχρι 3 εργαζόμενοι
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν
100%
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριοποιηθούν
97%
Ποσοστό Μισθο-λογικής Επιδότησης
60%
(β) Όσες επιχειρήσεις αναφέρονται πιο πάνω και δραστηριοποιούνται εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40% για την περίοδο από την από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του προηγούμενου έτους, τότε η σύγκριση θα γίνει με τον Σεπτέμβριο 2019 και τον υπό αναφορά μήνα (ΕΕΑ10).
Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης: πέραν των 3 εργαζομένων
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν
65%
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριοποιηθούν
97%
Ποσοστό Μισθο-λογικής Επιδότησης
60%
(γ) Οποιαδήποτε επιχείρηση κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου  2021, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν δραστηριοποιημένη και για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μη δραστηριοποιημένη, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο ανάλογα με την περίπτωση (ΕΕΑ10 και ΕΕΑ11).
Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης: πέραν των 3 εργαζομένων
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν
65%
Ποσοστό Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που δεν  θα επαναδραστηριοποιηθούν
97%
Ποσοστό Μισθο-λογικής Επιδότησης
60%
Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
-Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
-Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.
-Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 10% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια
-Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
-Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων
Το Σχέδιο απευθύνεται σε:
οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου 2021.
λάμβανε ανεργιακό επίδομα για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020 και
βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τον χρόνο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων.
Το Ειδικό Επίδομα ισούται με ποσό €500 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια.
6.    Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων
Η αίτηση για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζομένους:
i. οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και
ii. οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:

Α/Α

Περιγραφή Επαγγέλματος
 1. Φωτογράφοι
 2. Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης
 3. Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)
 4. Οδηγοί ταξί
 5. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
 6. Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
 7. Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)
 8. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία
 9. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ εντός της υπό αναφορά περιόδου (1η ως 31η Ιανουαρίου 2021) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
10. Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021, αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
11. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

και

iii. εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%, ή του 80% για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σημείο (11) πιο πάνω, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021  μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή από τη 10η μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2021 μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Νοείται ότι για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που εντάσσονται στην κατηγορία (10) πιο πάνω, η μείωση του κύκλου εργασιών θα αφορά την περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας τελούσαν υπό υποχρεωτική αναστολή για την περίοδο Ιανουαρίου 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

7.  Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και οι εν λόγω εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό ως προς τη φύση της ασθένειάς τους, σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy), υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης τους βεβαιώνει ότι ο εργοδοτούμενος δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να εργαστεί εξ’ αποστάσεως ή σε χώρο όπου δεν συναλλάττονται με το κοινό

Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.

Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

8.Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι  έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή / και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών.

Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών.

Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στο 60% του μισθού του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.

Η περίοδος παροχής του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εβδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού που παρουσιάζεται πιο πάνω θα εφαρμόζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

Αν ο ένας γονέας λάβει το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να το λάβει για την ίδια περίοδο.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy