Νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας για όσους εισέρχονται στην Κύπρο

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο ∆ιάταγμα:

1. Το παρόν ∆ιάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) ∆ιάταγμα (Αρ. 31) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της ∆ημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), ∆ιατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 30) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

2.1 Ο Κανονισμός 2.1(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) ∆ιατάγματος (Αρ. 28), διαγράφεται και καταργείται.

2.2 Επιτρέπεται η λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων σε κλειστούς χώρους, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2.3 Όλοι οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν προς τη ∆ημοκρατία, και εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 2.7 έως 2.14, του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) ∆ιατάγματος (Αρ. 30), υποχρεούνται να συμπληρώνουν την κάρτα ταξιδίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy.

2.4 Όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού που εισέρχονται και διακινούνται εντός των αεροδρομίων της ∆ημοκρατίας, οφείλουν να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

3. Το παρόν ∆ιάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy