Στη δημοσιότητα το ειδικό Πρωτόκολλο του Υπ. Υγείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού Πρωτοκόλλου που θα διέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020. 

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 θα διεξαχθούν με την αυστηρή εφαρμογή του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας(επισυνάπτεται), υπό την εποπτεία των Διευθυντών των Σχολείων / Εξεταστικών Κέντρων και της Υπηρεσίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων/Εξεταστικών Κέντρων όπως διασφαλίσουν την πιστή εφαρμογή του κατά την περίοδο διεξαγωγής των ΠΕ 2020. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεξαγωγή των ΠΕ 2020 θα πρέπει να μελετήσουν τα διάφορα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για αντιμετώπιση του Covid 19 στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας (www.moec.gov.cy), αλλά και τις ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες αντιμετώπισης του Covid 19 που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Υγείας (www.moh.gov.cy).

Α. Οδηγίες προς την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου και τους επιτηρητές των Σχολείων/Εξεταστικών Κέντρων
1. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων, απολύμανση όλων των επιφανειών των αιθουσών των Σχολείων/Εξεταστικών Κέντρων και όλων των χώρων υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά διαλύματα. Καθηµερινός και σχολαστικός καθαρισµός και απολύµανση των επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόµολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι κουπαστές στις σκάλες και τα κιγκλιδώματα, οι βρύσες κ αι κ υρίως τα θρανία, µε καθαριστικό διάλυµα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης σε 10 μέρη νερό). Συστήνεται, μετά τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αναθυμιάσεων. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Να γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των προαναφερθέντων.

2. Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) σε όλες τις εισόδους των Εξεταστικών Κέντρων και των αιθουσών εξέτασης. Υποχρεωτική απολύμανση των χεριών των υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο και στις αίθουσες εξέτασης με αποφυγή συνωστισμού στα σημεία εισόδου.

3. Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός σε όλες τις αίθουσες εξέτασης.

4. Προαιρετική χρήση μάσκας από υποψηφίους/επιτηρητές/άλλο προσωπικό.

5. Αυστηρή τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης σε όλους τους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων, τηρώντας, κατά το δυνατό, απόσταση δύο (2) μέτρων. Έλεγχος από την Επιτροπή του κάθε Εξεταστικού Κέντρου.

6. Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνωστισμού υποψηφίων/επιτηρητών/ άλλου προσωπικού.

7. Μέριμνα, ώστε τα Σχολεία/Εξεταστικά Κέντρα να διαθέτουν θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, καθαριστικά διαλύματα κ.ο.κ.

8. Τοποθέτηση ανακοινώσεων με οδηγίες και πληροφορίες για τον Covid 19 σε κατάλληλα και περίοπτα σημεία του Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου και απαραίτητη σήμανση εκεί όπου είναι αναγκαία.

9. Τοποθέτηση μεγαλύτερου από τον συνήθη αριθμού πινακίδων –ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων στο Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο- με πληροφορίες για τις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός υποψηφίων. Εάν είναι εφικτό, ενημέρωση των υποψηφίων για τις αίθουσες εξέτασης εκ των προτέρων. Αυστηρή τήρηση των δύο (2) μέτρων απόστασης μεταξύ των υποψηφίων.

10. Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων- αναρτημένη σε πινακίδες- στην οποία να αναφέρεται σαφώς ότι υποψήφιοι που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα της νόσου Covid 19 ή έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή διαμένουν με άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, οφείλουν να το αναφέρουν στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Σε περίπτωση που ύποπτα συμπτώματα (π.χ. λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των υποψηφίων στο Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο ή διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα στο σχολείο των υποψηφίων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει υποχρέωση να ενεργήσει με ψυχραιμία και πρωτίστως σεβασμό απέναντι στο ύποπτο κρούσμα, διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα του συγκεκριμένου υποψηφίου.

11. Άνοιγμα των παραθύρων των αιθουσών εξέτασης, διασφάλιση της απόστασης μεταξύ των θρανίων τουλάχιστον στο ένα (1) μέτρο, ανοικτή πόρτα κάθε αίθουσας εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

12. Κοινός προσανατολισμός θρανίων ώστε να μειώνεται, κατά το δυνατό, η έκθεση των υποψηφίων σε σταγονίδια από πιθανό βήχα ή φτέρνισμα υποψηφίου.

13. Διασφάλιση από τους επιτηρητές του εξεταζόμενου μαθήματος του αριθμού των υποψηφίων κάθε αίθουσας εξέτασης, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12). Διασφάλιση της απολύμανσης των χεριών των υποψηφίων με αντισηπτικό υγρό κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξέτασης.

14. Έλεγχος από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου κατά τη διαδικασία παροχής οδηγιών προς τους επιτηρητές σε κλειστό χώρο, ώστε να τηρείται η κοινωνική αποστασιοποίηση, να γίνεται χρήση της προστατευτικής μάσκας και να υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός στον χώρο συγκέντρωσης των επιτηρητών.

15. Έλεγχος από την Επιτροπή κάθε Σχολείου/Εξεταστικού Κέντρου, ώστε πριν και μετά την παραλαβή/παράδοση οποιουδήποτε υλικού που αφορά στις διαδικασίες των εξετάσεων π.χ. βαλίτσες, φάκελοι ασφαλείας, τετράδια απαντήσεων, παρουσιολόγια, κλειδιά, σπόγγοι κ.ά., όλοι οι εμπλεκόμενοι να προβαίνουν σε απολύμανση χεριών με αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).

16. Έλεγχος από τους επιτηρητές των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων (δελτίο ταυτότητας, δελτίο υποψηφίου κ.ο.κ.) εξ αποστάσεως, τηρώντας απόσταση ασφαλείας και χωρίς επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων.

17. Κάθε Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο γνωστοποιεί στους υποψηφίους διαφορετικές εισόδους πρόσβασής τους στο Εξεταστικό Κέντρο.

Β. Διαχείριση υποψηφίου επιβεβαιωμένου κρούσματος/υποψηφίου ύποπτου κρούσματος μετά από ιχνηλάτηση
1. Ο υποψήφιος – επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid 19 – θα εξεταστεί σε ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Αναφοράς, το οποίο θα οριστεί από το ΥΠΠΑΝ για κάθε επαρχία.

Στο συγκεκριμένο Κέντρο θα πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία όλων των εμπλεκομένων. Στο Εξεταστικό Κέντρο Αναφοράς θα παρίσταται και ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ο υποψήφιος θα μεταφέρεται σε ειδική αίθουσα που θα έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου Αναφοράς. Εκ των προτέρων, η εν λόγω Επιτροπή θα καθορίσει τους επιτηρητές και τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για την επιτήρηση του συγκεκριμένου υποψηφίου (ειδική αίθουσα εξέτασης, χορήγηση μάσκας στον υποψήφιο και στους επιτηρητές και υποχρεωτική χρήση της καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, χρήση προστατευτικών γαντιών από τους επιτηρητές). Τα παράθυρα και η πόρτα της αίθουσας εξέτασης παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η επιτήρηση θα πρέπει να γίνεται εξ αποστάσεως εντός της αίθουσας εξέτασης ή έξω από την αίθουσα εξέτασης μέσω των παραθύρων.

Υποχρεωτικό πλύσιμο χεριών, συνοδευόμενο με αντισηπτικό διάλυμα περιεκτικότητας αλκοόλης >65%, πριν και μετά από την παράδοση του εξεταστικού δοκιμίου και παραλαβή του τετραδίου απαντήσεων. Τα τετράδια απαντήσεων των πιο πάνω υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε κλειστούς φακέλους ασφαλείας.

Ο υποψήφιος θα προσέρχεται κατά τις ημέρες των εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο Αναφοράς με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με τον υποψήφιο να κάθεται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με ανοικτά παράθυρα φορώντας, τόσο ο ίδιος όσο και ο γονέας/κηδεμόνας που θα τον συνοδεύει, μάσκα προστασίας.

Οι υποψήφιοι που θεωρούνται ως ύποπτα κρούσματα και βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό θα εξετάζονται με τους ίδιους όρους του επιβεβαιωμένου κρούσματος σε αίθουσες εξέτασης με μέγιστο αριθμό τους έξι (6) υποψηφίους.

2. Νοείται ότι οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις δύο κατηγορίες θα λάβουν μέρος στις ΠΕ 2020 με τους ίδιους όρους όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Γ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους πριν την εξέταση
1. Θερμομέτρηση των υποψηφίων πριν προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο με δική τους ευθύνη ή με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

2. Προσέλευση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

3. Είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα, κατά το δυνατό, από διαφορετικά σημεία για αποφυγή συνωστισμού. Τήρηση του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων. Το Εξεταστικό Κέντρο γνωστοποιεί στους υποψηφίους τις εισόδους πρόσβασής τους στο Κέντρο.

4. Κατ’ ευθείαν μετάβαση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

5. Απολύμανση των χεριών υπό την εποπτεία των επιτηρητών πριν την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.

6. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον. Αποφεύγεται ο δανεισμός αντικειμένων από άλλους υποψηφίους.

7. Άμεση ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό) κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την περίπτωση και θα ενημερώσει τον υποψήφιο για τα μέτρα που θα ληφθούν.

Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης
1. Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο, με την εποπτεία του επιτηρητή, θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων και να ακολουθεί απολύμανση χεριών με αλκοολούχο διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).

2. Οι υποψήφιοι παραμένουν στις θέσεις τους όταν λήξει ο χρόνος εξέτασης και προσέρχονται, υπό την εποπτεία των επιτηρητών, ατομικά στην έδρα για την παράδοση του τετραδίου απαντήσεών τους.

3. Οι υποψήφιοι, μετά το πέρας κάθε εξέτασης, πρέπει να απομακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από το Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο, τηρώντας τους κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων.

Ε. Οδηγίες για ειδικές κατηγορίες:
1. Παροχή Διευκολύνσεων στις ΠΕ 2020: Οι εγκεκριμένες από την Ειδική Επιτροπή ΠΕ 2020 διευκολύνσεις σε υποψηφίους θα παραχωρηθούν χωρίς καμιά διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα δεδομένα και εφαρμόζοντας τα ειδικά Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

2. Εξέταση Ευπαθών ομάδων υποψηφίων κατηγορίας Α΄ και Β΄:

Ο αριθμός των υποψηφίων που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανά αίθουσα εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6), λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα δεδομένα και εφαρμόζοντας τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

3. Κατ’ οίκον εξέταση υποψηφίων: Οι υποψήφιοι που για συγκεκριμένους ειδικούς
λόγους θα εξεταστούν κατ’ οίκον, θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τους όρους εξέτασης που ισχύουν για την κατ’ οίκον εξέταση των ΠΕ, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα νέα δεδομένα και εφαρμόζοντας τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στον χώρο της εξέτασης θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς επαρκής φυσικός αερισμός. Οι επιτηρητές θα καθοριστούν από το Σχολείο/Εξεταστικό Κέντρο κάθε υποψηφίου. Τήρηση απόστασης και χρήση μάσκας από όλους τους εμπλεκομένους.

4. Εξέταση σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο εξαιτίας ειδικών ιατρικών λόγων:
Η χρήση μάσκας από υποψηφίους, επιτηρητές/εκπαιδευτικούς ή άλλους είναι υποχρεωτική. Να τηρούνται οι αποστάσεις εντός του δωματίου νοσηλείας. Τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι επιτηρητές/εκπαιδευτικοί πριν από την έναρξη και με το τέλος της εξέτασης οφείλουν να προβαίνουν σε πλύσιμο χεριών. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται με ανοικτό παράθυρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

5. Εξέταση πιθανού (ύποπτου) κρούσματος: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου θα πρέπει ψύχραιμα να απομονώσει τον υποψήφιο από τους υπόλοιπους υποψηφίους και να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες του.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου χορηγεί στο ύποπτο κρούσμα απλή χειρουργική μάσκα που πρέπει να φορέσει άμεσα. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος που παρουσιάζει πιθανά συμπτώματα του ιού θα μεταφέρεται σε ειδική αίθουσα που θα έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Η χρήση μάσκας από τον υποψήφιο είναι υποχρεωτική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τα παράθυρα και η πόρτα της αίθουσας εξέτασης να είναι ανοικτά. Η επιτήρηση γίνεται εξ αποστάσεως εντός της αίθουσας ή εκτός της αίθουσας μέσω παραθύρων με τρόπο που να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη επιτήρηση. Πριν και μετά από την παράδοση και παραλαβή του εξεταστικού δοκιμίου/τετραδίου απαντήσεων από τους επιτηρητές γίνεται πολύ καλό πλύσιμο και απολύμανση χεριών με σαπούνι και αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) και χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης. Το τετράδιο απαντήσεων του πιο πάνω υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε κλειστό φάκελο ασφαλείας.

Στον γονέα/κηδεμόνα του πιο πάνω υποψηφίου θα πρέπει να χορηγηθεί μάσκα κατά την είσοδό του στο σχολείο, την οποία θα πρέπει να φορέσει. Δίνονται οδηγίες για τη μεταφορά του υποψηφίου στο σπίτι με το αυτοκίνητο μετά το τέλος της εξέτασης.

Συστήνεται στους γονείς ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να κάθεται στο πίσω κάθισμα με ανοικτό παράθυρο και ότι θα πρέπει να γίνει άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο του υποψηφίου ή τον προσωπικό ιατρό. Ο υποψήφιος της κατηγορίας αυτής υπόκειται στους ίδιους όρους όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, που διέπουν τη διεξαγωγή των ΠΕ 2020.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy