Νέο Διάταγμα Υπ. Υγείας: Τι ισχύει για ευάλωτες ομάδες και εργαζόμενους που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 21) του 2020.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 20) του 2020, και χωρίς επηρεασμό  όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί

2.1 Ο Κανονισμός 2(α)  του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 19) του 2020, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2.25 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις,» (δωδέκατη και δέκατη τρίτη γραμμή), της φράσης και του κόμματος «ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιεροπλοίων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,».

2.2    Ο Κανονισμός 2.27 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, τροποποιείται, με την αντικατάσταση αυτού, από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.27:

«2.27 Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες της Δημοκρατίας για ανεφοδιασμό και η μακροχρόνια παραμονή πλοίων σε αγκυροβόλια της Δημοκρατίας, για σκοπούς παροπλισμού, σε συνθήκες ετοιμότητας (warm lay up):

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών ή η αποβίβαση πληρωμάτων για άλλο λόγο, εκτός για σκοπούς αντικατάστασης πληρώματος.».

2.3   Ο Κανονισμός 2.29 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.29:

«2.29 Όλοι οι εργαζόμενοι στον κρατικό και ευρύτερο κρατικό τομέα προσέρχονται προς εργασία στους χώρους εργασίας τους και υπό τις ακόλουθες διατάξεις:

 • (α) Εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, λόγω του ότι εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία Β, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αοστάσεως∙
 • (β) εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην  κατηγορία B και που δεν δύναται λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν επιθυμούν να  εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν  να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας ασθενείας, η οποία λογίζεται ως άδεια ασθενείας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή όρους απασχόλησης. Αίτημα για λήψη ειδικής άδειας ασθενείας υποβάλλεται στον οικείο Προϊστάμενο∙
 • (γ) εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων, ιδιωτικών και ειδικών σχολείων ή μέχρι τη λήξη του παρόντος σχολικού έτους∙
 • (δ) εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι  δεν μπορούν να εκτελούν καθήκοντα εργασίας εξ’ αποστάσεως ή δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία ή/και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη άδειας ανάπαυσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή  όρους απασχόλησης ή τη λήψη Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες, με την οποία συνεπάγεται ότι η περίοδος της άδειας αυτής θεωρείται ως συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων/παραχώρησης φιλοδωρήματος αποχώρησης/ Ταμείων Προνοίας και λογίζεται ως υπηρεσία για σκοπούς παραχώρησης προσαύξησης, δέκατου τρίτου μισθού και προαγωγής, υποβάλλοντας αίτηση προς τον οικείο Προϊστάμενο τους σε έντυπο που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών∙
 • (ε) η Ειδική Άδεια Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) Ο δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα 60% του μισθού του για τα πρώτα €1.000 και 40% για τα υπόλοιπα €1.000 και δεν υπάρχει όριο μισθού για να αιτηθεί εργαζόμενος την υπό αναφορά άδεια∙

(ii) για τους μονογονιούς τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), αυξάνονται σε 70% και 50%, αντίστοιχα και δεν υπάρχει όριο μισθού∙

(iii) αν ο ένας γονέας λάβει την ειδική άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να την λάβει για την ίδια περίοδο∙

(iv) παραχωρείται μόνο εάν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή εξ΄ αποστάσεως ή  με ευέλικτο ωράριο ή δεν επιθυμεί να εργαστεί∙

(v) για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους, οι οποίοι έλαβαν το εν λόγω επίδομα της Ειδικής Άδειας Απουσίας σε Εργαζομένους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρίες.».

2.4  Επιπρόσθετα των Ουσιωδών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπως έχουν καθοριστεί με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

 • (α)  To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
 • (β)  το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,
 • (γ)   οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
 • (δ)  το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,
 • (ε)  το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
 • (στ)  η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
 •  (ζ)    η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών,
 •  (η)    οι ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:
 • (i)   Συστήματα πληρωμών – Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,
 • (ii)    Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
 • (iii)    Διαχείριση Διαθεσίμων – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
 • (iv)    Διαχείριση Νομίσματος – Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,
 • (v)     Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,
 • (vi)    Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας,
 • (vii)    Οικονομικής Ανάλυσης& Ερευνών,
 • (viii)   Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Πληροφορικής της Τράπεζας,
 • (θ)   η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
 • (ι)    το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
 • (κ)   το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και
 •        (λ) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

Νοείται ότι, σε σχέση με την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να συνεχίσει την εκπόνηση προγράμματος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η αναστολή φοίτησης στα δημόσια σχολεία με στόχο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

3.  Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy